Evénement Torfinns Bokskogsmedel

Date - Heures
Europe/Berlin
Club organisateur
OK Torfinn
Pays
Suède
Nombre de catégories
46
Participants avec des routes
270

Catégories

Catégorie
Longueur du parcours
Participants
D21
4 500 m
22
H21
5 000 m
20
D20
3 900 m
0
H20
3 900 m
3
D18
3 900 m
2
H18
3 900 m
5
D16
3 500 m
6
H16
3 500 m
5
D14
3 000 m
0
H14
3 000 m
5
D12
2 200 m
8
H12
2 200 m
5
D10
1 900 m
3
H10
1 900 m
4
D35
3 900 m
0
H35
4 500 m
0
D40
3 500 m
3
H40
4 500 m
11
D45
3 000 m
7
H45
4 000 m
14
D50
3 000 m
8
H50
4 000 m
16
D55
2 500 m
3
H55
3 500 m
14
D60
2 500 m
4
H60
3 500 m
3
D65
2 500 m
3
H65
3 000 m
9
D70
2 200 m
2
H70
3 000 m
5
D75
2 200 m
5
H75
2 500 m
9
D80
2 100 m
1
H80
2 200 m
2
D85
2 100 m
0
H85
2 100 m
2
D90
2 100 m
0
H90
2 100 m
0
Inskolning 2 km
1 900 m
1
Mycket lätt 2 km
1 900 m
3
Medelsvår 3 km
3 000 m
9
Medelsvår 5 km
4 400 m
10
Lätt 5 km
4 300 m
2
Svår 5 km
5 000 m
15
Svår 3 km
3 100 m
17
Lätt 2,5 km
2 200 m
4